19.04.04 organizacjaW programie przewidzieliśmy czas na zabawę, naukę, odpoczynek, zajęcia zorganizowane i swobodne, zajęcia wspólne dla wszystkich i dodatkowe według wyboru.

 

 

 

 

 

 

Ranek - do śniadania

Odbywają się zabawy dowolne, ćwiczenia ruchowe i czynności samoobsługowe organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycieli, indywidualne lub w małych zespołach.

Nauczyciele skupiają się na:

 • pracy indywidualnej, mającej na celu minimalizowanie trudności rozwojowych oraz rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji dziecka.
 • kształtowaniu czynności estetycznych.
 • wpajaniu nawyków higienicznych i kosmetycznych, kształtowanie czynności samoobsługowych.
 • wdrażaniu do kulturalnego spożywania posiłków.
 • nauce odpowiedzialności poprzez wyznaczanie dyżurów w szatni, sali zabaw, łazience.

Przedpołudnie - do obiadu:

Realizowane są zajęcia dydaktyczne - twórcze i tematyczne, ruchowe, ze śpiewem i tańcem, spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, II śniadanie, obiad.

Nauczyciele skupiają się na:

 • rozwijaniu myślenia i mowy.
 • rozbudzaniu aktywności intelektualnej.
 • kształtowaniu gotowości do nauki pisania i czytania.
 • wprowadzaniu nowych umiejętności i treści do wszystkich obszarów działalności edukacyjnej.
 • edukacji matematycznej.
 • przestrzeganiu zasad bezpiecznej zabawy.
 • kształtowaniu czynności higienicznych i samoobsługowych.
 • wdrażaniu do bezkonfliktowej pracy w grupie.

Popołudnie

Odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczne, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu, czytanie książek, zabawy swobodne dzieci (plastyczne, konstrukcyjne, tematyczne, gry edukacyjne)

Nauczyciele skupiają się na:

 • kształtowaniu sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu lub w sali.
 • czynnościach organizacyjnych i porządkowych (wspólne przygotowanie miejsca pracy, porządkowanie sali i pomieszczeń po zajęciach).
 • kształtowaniu czynności higienicznych i samoobsługowych.
 • kształtowaniu nawyku kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
 • kształtowaniu odpowiedzialności poprzez wyznaczanie dyżurów.
 • kształtowaniu umiejętności społecznych, wdrażanie do przestrzegania zasad i norm warunkujących zgodną i bezkonfliktową zabawę i pracę w grupie.
 • pracy indywidualnej mającej na celu rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji jak również niwelowanie trudności podopiecznych.