Przedszkole przyjazne dziecku, otwarte na potrzeby środowiska, nastawione na rozwój inteligencji wielorakich, promujące działania twórcze oraz przywiązanie do tradycji i kultury Naszej Małej Ojczyzny.

Koncepcję pracy przedszkola określają priorytety polityki oświatowej państwa wyznaczane na każdy, kolejny rok szkolny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wyniki nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

Nasze Przedszkole jest przyjazne dziecku, otwarte na potrzeby środowiska, nastawione na rozwój inteligencji wielorakich, promujące działania twórcze oraz przywiązanie do tradycji i kultury Naszej Małej Ojczyzny.

Wizja

01Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest indywidualnością, do której poszukujemy nieraz trudnego do odnalezienia klucza. Zrobimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe.

02Wychowankowie naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

01Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi

02Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

03Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę

Wiek przedszkolny to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka; okres intensywnego rozwoju psychicznego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego. Jest to okres jednocześnie intensywnego rozwoju jak i nauki o sobie i otaczającym świecie. Zmysły dziecka wyostrzają się, pozwalając mu coraz konkretniej i dokładniej spostrzegać wszystko to, co go otacza.

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, w odmiennych warunkach środowiskowych i wychowawczych; staje się indywidualnością, różniącą się od swoich rówieśników rozmaitymi cechami zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. Jednak u wszystkich dzieci w okresie pomiędzy 3 a 6 rokiem życia zachodzą pewne istotne zmiany w psychice; zmiany typowe i charakterystyczne wyłącznie dla wieku przedszkolnego, pozwalające wyodrębnić ten okres od innych okresów rozwojowych.