Przedszkole Nr 1 w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 1 w Hajnówce www.przedszkole1.hajnowka.pl.

Data publikacji strony internetowej: marzec 2019 r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 32 marca 2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-28 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Rynkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48-85-682-21-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Adres: Przedszkole Nr 1 w Hajnówce, ul. Władysława Jagiełły 7, 17-200 Hajnówka.
 2. Budynek przedszkola nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
 3. Budynek usytuowany jest na osiedlu Millenium.
 4. Do Przedszkola Nr 1 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Dojazd możliwy jest autobusem linii 2.
 5. Bezpośrednio przed ogrodzeniem przedszkola znajdują się miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Brak jest wydzielonych miejsc dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 6. Aby dostać się do dwóch głównych wejść do budynku, należy pokonać furtkę,
  a następnie chodnik o długości ok. 43mb. Wejścia znajdują się naprzeciw siebie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 7. Przed pierwszymi drzwiami wejściowymi znajdują się schody z 3 stopniami o wysokości 13 cm, przed drugimi drzwiami jest 4 stopni wysokości 13 cm. Brak jest poręczy oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego .
 8. Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 9. Budynek jest jednokondygnacyjny (parterowy) - brak jest schodów wewnętrznych.
 10. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 14. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.