Informujemy, że w dniu 4 maja 2020r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka z dyrektorami żłobka i przedszkoli samorządowych oraz przedstawicielami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hajnówce, w sprawie dalszego funkcjonowania żłobka i przedszkoli samorządowych.

 

Na spotkaniu przeanalizowano wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w załączeniu). Przedmiotowe wytyczne nakładają na organy prowadzące, dyrektorów oraz pracowników żłobków i przedszkoli wiele nowych obowiązków oraz generują konieczność zmiany organizacji pracy tych placówek. Dyrektorzy, celem dostosowania liczby dzieci w grupach do wytycznych muszą ograniczyć ich liczebność do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, maksymalnie do 14 dzieci w grupie, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do placówki będą mogły więc uczęszczać wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących (dyrektorzy będą weryfikować spełnienie powyższego warunku na podstawie zaświadczeń z zakładu pracy przekazanych przez rodziców do dnia 18 maja br.).

Wytyczne obligują również organy prowadzące oraz dyrektorów przedszkoli i żłobków do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zapewnienia środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola i żłobka, zapewnienia dodatkowych pomieszczeń dla dzieci, a także wyposażenia tych pomieszczeń, zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem), itp. Realizacja powyższych zaleceń jest czasochłonna i wymaga poniesienia wielu dodatkowych nakładów finansowych. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom placówek ustalono, że otwarcie żłobka i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka, będzie możliwe po wdrożeniu zaleceń wynikających z wytycznych. Przypuszczamy, że nastąpi to nie później niż 25 maja br.

Jednocześnie informuję, że w związku z trwającą rozbudową Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce i prowadzonymi pracami również wewnątrz starej części budynku, placówka ta zostaje zamknięta do odwołania. Dzieci rodziców pracujących, które będą musiały zostać objęte opieką przedszkolną, będą mogły uczęszczać do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce (ul. Jagiełły 7), do Przedszkola Nr 2 w Hajnówce (ul. Warszawska 2) lub Przedszkola Nr 5 w Hajnówce (ul. Reja 2 i ul. Armii Krajowej 24). Jeżeli prace zostaną zakończone przed rozpoczęciem wakacji również w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce zostanie uruchomiona grupa dyżurująca.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu żłobka i przedszkoli samorządowych będziemy Państwa informować na bieżąco, między innymi za pośrednictwem witryny urzędu (www.hajnowka.pl). Nadmieniamy, że decyzję w sprawie uruchomienia placówek niepublicznych podejmują ich organy założycielskie.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Wytyczne przeciepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawoweji innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji  opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3

 

******************

 

 

 DRODZY RODZICE!

W Polsce wprowadzono stan epidemii, w związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do 24 maja.

*******************

DRODZY RODZICE!

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 OD DNIA 16.03.20 DO DNIA 25.03.20 DZIECI NIE MOGĄ BYĆ PRZYPROWADZANE DO PRZEDSZKOLA.

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE RODZICE DZIECI DO LAT 8 MOGĄ SKORZYSTAĆ Z DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA DZIECKO – INFORMACJE NA STRONIE ZUS.

Bądźmy odpowiedzialni i postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu. W sytuacjach, w których nie wiemy co zrobić, skontaktujmy się z infolinią NFZ nr tel. 800 190 590

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

 

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja poprawnego mycia rąk

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach półkuli północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.